Birashoboka gukumira amakimbirane mu muryango, atarafata indi nteraBirashoboka gukumira amakimbirane mu muryango, atarafata indi ntera

Muri iki gihe mu muryango mugari Nyarwanda, hagenda hagaragara abavandimwe bagirana amakimbirane, akagenda agakura rimwe na rimwe umwe akaba yavutsa ubuzima umuvandimwe we. Aya makimbirane hari n’igihe arenga abavandimwe akagera no mu babyeyi, maze ishingiro ry’umuryango rigatakara, abawugize bagahora mu ntambara zidashira.

Abenshi mu bavandimwe bapfa imitungo, abandi bagapfa amashyari, hakaba hari n’abandi bapfa ibibazo bisanzwe byo mu miryango yabo. Ariko kugira umuvandimwe ni ubutunzi bukomeye, ariyo mpamvu uwo ari we wese akwiye gukora ibishoboka byose ngo umubano hagati ye n’abavandimwe be ugume uri nta makemwa.

Hari igihe mu muryango habamo amakimbirane agafata intera ndende, agatandukanya abavandimwe, agatandukanya abana n’ababyeyi ndetse n’abandi bagize umuryango, rimwe na rimwe bikagera no mu baturanyi n’abandi ba hafi y’umuryango. Aya makimbirane iyo akomeje asenya umuryango mu gihe hari uburyo bwo kuyirinda.

Nk’uko bazimya umuriro wafashe igiti kimwe mu ishyamba ngo udakwira hose ishyamba rigakongoka, ni nako ikibazo gito cyaje mu muryango kiba kigomba kubona umuti kitaraba kinini ngo kibyare amakimbirane asenye umuryango.

Mu gukemura amakimbirane mu muryango, ni ngombwa kubanza gusesengura ikibazo nkomoko yacyo, ukareba ubuto bwacyo, uko gishobora gukura kikabyara amakimbirane akomeye, maze aho kukireka ngo gitwike umuryango, ahubwo ukagishakira igisubizo mu maguru mashya.

Uko amakimbirane ashobora gukwira mu muryango

Amakimbirane ashobora kugera no ku bandi bagize umuryango rimwe na rimwe aturutse ku bantu babiri gusa bo muri uwo muryango akagera no ku bandi. Uburakari bushobora kugira imbaraga, umwe mu bagiranye ikibazo akiyemeza kubibwira abandi bagize umuryango, ikibazo kikagira indi ntera.

Urugero: (Hano turakoresha amazina y’igitekerezo). Mukunzi, agiranye ikibazo na Muhirwa, umuvandimwe we, baratonganye, Muhirwa aragiye. Mukunzi yegereye umubyeyi wabo, amuregeye Muhirwa, amubwiye uburyo yamuhemukiye. Muhirwa udahari ngo yisobanure, umubyeyi we yemeye ibyo Mukuzi amubwiye, maze na we arakarira Muhirwa. N’ubwo Mukunzi yaruhuye umutima we abwira nyina ibimuri ku mutima, Muhirwa we yagize isura mbi imbere y’umubyeyi.

Umwe cyangwa bombi abo ikibazo cyagezeho bo mu muryango, hari igihe na bo babibwira abandi bagize umuryango, maze ugasanga amaherezo umuryango ucitsemo ibice bibiri bitewe n’uburyo butandukanye bwo gusesengura ikibazo nyir’izina hagati y’abavandimwe.

Ni gute warinda ko amakimbirane akwira mu muryango wawe?

Wowe ufite abana bafitanye amakimbirane cyangwa bamwe mu bavandimwe bawe bafitanye ikibazo, ni byiza ko umwe muri bo uje kubikuganirizaho, umutega amatwi ukamwumva, ukamwereka ko muri kumwe ariko ukanamusaba gusanga umuvandimwe we bakaganira ku kibazo bafitanye bakagishakira umuti. Byaba na ngombwa ukabahuza mukabiganiraho, ukabafasha kwiyunga.

Ni bibi cyane kumva umwe, warangiza ukajya kumva n’undi kandi ariko bose ubabwira ko bafite ukuri. Ibyo bishobora gutuma buri wese ku ruhande rwe adatera intambwe yo kwiyunga na mugenzi we ahubwo agakomeza gushimangira ku mutima we ko umuvandimwe we yamuhemukiye.

Wirinda kandi kujya kuganira ibyo bibazo n’abandi bagize umuryango batari babizi, kuko abantu bose ntibakemura ibibazo mu buryo bumwe, hashobora kuvamo umwe agashyigikira umwe mu bavandimwe bafitanye amakimbirane, uko kuba ku ruhande rumwe bikarushaho kongeza ubukana ibibazo abavandimwe bafitanye kandi bigakurura n’urwangano mu muryango.

Umwe mu bafitanye amakimbirane akwiye kwitwara ate?

Igihe cyose ufitanye n’umvandimwe amakimbirane, gerageza kumwegera kandi umubabarire, kandi utekereze ko ikibazo kiri hagati yanyu mwembi kidakwiye kujyamo abandi bagize umuryango ko mwembi mwenyine mushobora kukibonera umuti. Zirikana ko ubuvandimwe mufite burusha imbaraga ibibazo byose mwaba mufitanye. Umuvandimwe wawe nta handi wamuhungira kuko gahunda zose zigize umuryango, urubyaro rwanyu, abo mukomokaho, abavandimwe bandi banyu bose muhuje amaraso. Uwo murunga w’ubuvandimwe ntaho ujya kabone n’aho mwaba mufitanye ibibazo bikomeye cyane.

Igihe wumva uremerewe cyane, shaka undi muntu wizeye utari mu bagize umuryango, muganire umufungurire umutima azagufasha nta ruhande ahagazaho.

Itoze kubabarira kuko bizagufasha kugira ubuzima bwiza, kandi bizakurinda kugira umutima uremerewe, binakurinde indwara za hato na hato.

UBWANDITSI

It's only fair to share...Digg thisEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on TumblrShare on YummlyShare on RedditFlattr the author
Buffer this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch our videos